Selecteer een pagina

Privacystatement

De eenmanszaak XINRAM Multimediaspecialist gevestigd te
‘s-Gravenhage en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het handelsregisternummer: 59268050, (hierna ook te noemen: “XINRAM” of “wij” of “ons”), verwerkt persoonsgegevens.

Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens over een natuurlijk persoon die direct of indirect herleidbaar zijn tot die persoon of waarbij de mogelijkheid bestaat om die informatie te herleiden naar de betreffende persoon (hierna ook te noemen: “u” of “betrokkene(n)”).

XINRAM hecht belang aan de bescherming van uw privacy en verwerkt persoonsgegevens daarom geheel in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna ook te noemen: “AVG”) die per 25 mei 2018 van kracht is in alle EU-lidstaten.

 1. Reikwijdte van dit privacystatement
  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen:
  • Bezoekers van de website van XINRAM: http://www.XINRAM.eu;
  • Personen die het contactformulier op de website van XINRAM hebben ingevuld;
  • Zakelijke relaties van XINRAM;
  • Gebruikers van de diensten van XINRAM;
  • Sollicitanten;
  • Alle overige personen die met XINRAM contact opnemen of van wie XINRAM persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van de zzp’ers waar XINRAM mee samenwerkt;
  XINRAM kan niet controleren of de bezoekers van haar website en/of de bezoekers van de door XINRAM gebruikte sociale media, minderjarig zijn en adviseert personen die het ouderlijk gezag of de voogdij over een minderjarige hebben om diens onlinegedrag te monitoren, zodat de gegevens van die minderjarigen niet door XINRAM worden verwerkt. Indien het voor u niet duidelijk is of deze privacyverklaring op u van toepassing is, kunt u uiteraard contact met ons opnemen op de wijze zoals omschreven in artikel 9 van dit privacystatement.
 2. Verwerkingsdoeleinden
  XINRAM verwerkt alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar diensten aan u te kunnen bieden. Dat betekent dat XINRAM in ieder geval persoonsgegevens verwerkt met als doel:
  • Het aangaan en uitvoeren van door u en XINRAM gesloten (zakelijke) overeenkomsten(-en), waaronder mede wordt verstaan het verzenden van declaraties/facturen;
  • Het voor u mogelijk maken om gebruik te maken van de diensten van XINRAM;
  • Het onderhouden van (klant-)contact, waaronder mede verstaan het eventueel verzenden van nieuwsbrieven en andere informatie waar u om heeft verzocht;
  • Het vergroten van het klantenbestand van XINRAM;
  • Het optimaliseren van de website van XINRAM: http://www.XINRAM.eu;
  • Het meten en bijhouden van algemene gebruikersstatistieken van de website;
  • Het leveren van nazorg
 3. Persoonsgegevens die worden verwerkt
  XINRAM verwerkt alle persoonsgegevens die personen zelf aan XINRAM verstrekken. Dat kan zijn tijdens een (intake)gesprek, een bespreking of bijeenkomst, telefonisch, of digitaal (via e-mail of het klantencontactformulier op de website van XINRAM) of gegevens die volgen uit een tussen u en XINRAM gesloten overeenkomst. Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens zoals:
  • NAW-gegevens en andere contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer;
  • IP-adres van websitebezoekers;
  • Geboortedatum;
  • Organisatie en functie;
  • Financiële en administratieve gegevens;
  • Persoonsgegevens die XINRAM aantreft tijdens diens werkzaamheden binnen uw organisatie;
  • Alle andere informatie die noodzakelijk is voor het doel waarvoor die informatie is verstrekt en die vrijwillig door de betrokkene aan XINRAM ter beschikking wordt gesteld;
 4. Grondslagen voor de verwerking
  XINRAM verwerkt persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslagen:
  • Door u gegeven toestemming. Met toestemming wordt bedoeld; iedere vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee u aanvaardt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. De verleende toestemming kan op ieder gewenst moment worden ingetrokken;
  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op XINRAM rust, zoals de verplichting van XINRAM om een bepaalde financiële en administratieve gegevens bij te houden;
  • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van XINRAM, zoals fraudepreventie of marketingdoeleinden.
 5. Verwerkers en derden
  XINRAM kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverlenende organisaties en zzp’ers (“verwerkers”) inschakelen om uitvoering te geven aan de verwerkingsdoeleinden zoals onder artikel 2 van dit privacystatement is omschreven. Met die verwerkers sluit XINRAM een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Uw rechten worden door de verwerker op dezelfde wijze gewaarborgd als XINRAM die rechten waarborgt en zoals die rechten in dit privacystatement zijn omschreven. Daarnaast kan XINRAM persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. XINRAM deelt in beginsel geen persoonsgegevens met andere (commerciële) organisaties.
  XINRAM geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. In het geval dat er toch persoonsgegevens door XINRAM buiten de EER worden doorgegeven, dan worden die persoonsgegevens uitsluitend doorgegeven aan landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.
 6. Beveiliging van persoonsgegevens
  XINRAM heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor uw persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is en dat uw persoonsgegevens onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 7. Bewaren van persoonsgegevens
  XINRAM bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. XINRAM hanteert de volgende bewaartermijnen:
  • Gegevens uit hoofde van de gesloten overeenkomst 7 jaar na het eindigen van de overeenkomst;
  • Administratieve en financiële gegevens: 7 jaar na het eindigen van een overeenkomst;
  • Gegevens van sollicitanten: maximaal 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
  • Gegevens van bestaande klantrelaties: direct nadat zij verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens, behoudens de gevallen waarin XINRAM die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
  • Gegevens die bezoekers van de website op het klantencontactformulier achterlaten: 5 jaar na vastlegging van die gegevens, tenzij door de betrokkene eerder wordt verzocht om vernietiging van die gegevens.
 8. Website, cookies en social media
  XINRAM maakt geen gebruik van Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om de statistieken van een website te analyseren door het gebruik van analytische cookies. Mocht in de toekomst XINRAM gebruik gaan maken van Google Analytics, dan wordt Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld (anonimiseren van uw IP-adres) waardoor het gebruik van Google Analytics is uitgezonderd van de cookiewet. Voor het plaatsen van deze analytische cookies heeft XINRAM geen toestemming nodig, omdat het plaatsen van deze cookies geen gevolgen heeft voor uw privacy. U kunt wel zelf het plaatsen van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser.
 9. Rechten en verzoeken
  U hebt als betrokkene de volgende rechten:
  • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien;
  • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wijzigen;
  • Het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien deze niet langer nodig zijn voor het doel waardoor deze zijn verkregen, behoudens de gevallen waarin XINRAM die gegevens op grond van een wettelijke plicht dient te bewaren;
  • Het recht op beperking van uw persoonsgegevens;
  • Het recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere organisatie;
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  U kunt voor verder informatie of voor het indienen van een verzoek zoals hierboven genoemd, contact opnemen met XINRAM door een e-mail te zenden aan: info@XINRAM.eu.
 10. Wijzigingen privacystatement
  XINRAM kan dit privacystatement op ieder moment wijzigen. De meeste actuele versie van dit privacystatement is te allen tijde op de website van XINRAM gepubliceerd. XINRAM adviseert u daarom om met regelmaat de website van XINRAM te raadplegen.